Γενικά

Πασχαλινές ευχές 2024

Ενημερωτικό για γονείς

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Αγαπητοί μου γονείς - κηδεμόνες, με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους στο Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας "ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", σας χαιρετώ και εύχομαι καλή πρόοδο στα παιδιά μας. Επίσης εύχομαι και ελπίζω ότι κατά τη νέα σχολική χρονιά (2017-18) να συνεργαστούμε μαζί δημιουργικά και αποτελεσματικά, ώστε να προσφέρουμε στους μαθητές του Μουσικού Σχολείου μας μια από κάθε άποψη εποικοδομητική χρονιά σε ένα ευχάριστο σχολικό περιβάλλον.

Για να πετύχουμε τους στόχους μας, που είναι η μόρφωση των μαθητών μας και η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους μέσω και της μουσικής αγωγής, απαιτείται η συνεργασία του Σχολείου με τους γονείς - κηδεμόνες των μαθητών μας να στηρίζεται στη γνώση των βασικών κανόνων λειτουργίας του Σχολείου.

Παρακαλώ, να προσέξετε τα όσα ακολουθούν και να ενημερώσετε τα παιδιά σας, για να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα του σεβασμού των κανόνων αυτών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ  -  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Με την έναρξη του σχολικού έτους, κάθε γονέας - κηδεμόνας είναι απαραίτητονα ενημερώσει το Σχολείο το συντομότερο δυνατό  με κάθε στοιχείο που δίνει τη δυνατότητα να έχει επικοινωνία το Σχολείο μαζί του, όταν αυτό απαιτηθεί.

 Το Σχολείο πρέπει να γνωρίζει:

·Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.

·Τον αριθμό τηλεφώνου μόνιμης κατοικίας.

·Τον αριθμό τηλεφώνου στο χώρο εργασίας.

·Τους αριθμούς κινητών τηλεφώνων.

 Είναι ανάγκη να ενημερώνεται το Σχολείο για κάθε μεταβολή των στοιχείων αυτών.

Επιπλέον:

·Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α΄ τάξης Γυμνασίου και Λυκείου οφείλουννα προσκομίσουν συμπληρωμένο από γιατρό το Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή/τριας. Αν δεν το προσκομίσουν, ο καθηγητής Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωμένος να απαγορεύσει τη συμμετοχή των μαθητών/τριών αυτών στο μάθημά του και να τους καταλογίσει απουσία.

·Να προσκομίζετε κάθε άλλο έγγραφο που σας ζητείται για την ομαλή λειτουργία του Σχολείου, όπως Υπεύθυνες Δηλώσεις για τις εκδρομές, μετακινήσεις κ.λπ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών την ευθύνη έχουν και οι κηδεμόνες τους.

Όταν μαθητής/τρια ξεπεράσει τις τριάντα (30) απουσίες για το Γυμνάσιο και 25 για το Λύκειο , τότε το Σχολείο αποστέλλει επιστολή στον κηδεμόνα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο Σχολείο για να ενημερωθεί για την φοίτηση του μαθητή/τριας. Ο κηδεμόνας οφείλει να την υπογράφει και να την επιστρέφει στο σχολείο μέσω του μαθητή/τριας στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Ενδεχομένως τα σημειώματα για λόγους οικονομίας να διαβιβάζονται μέσω των μαθητων. Για την επαλήθευση παραλαβής τους ο υπεύθυνος καθηγητής θα επικοινωνεί μαζί σας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ

1. Αν μαθητής/τρια απουσιάσει από το Σχολείο μία (1) ή δύο (2) συνεχόμενες ημέρες για λόγους υγείας ή άλλους σοβαρούς οικογενειακούς λόγους, πρέπει ο  κηδεμόνας να προσέλθει στο Σχολείο και να υπογράψει σχετικό έντυπο για τον λόγο και τη διάρκεια της απουσίας του/της εντός δέκα (10) το πολύ ημερών από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο Σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες μέχρι δέκα (10) το πολύ ημερών στη διάρκεια του διδακτικού έτους.

2. Αν μαθητής/τρια απουσιάσει από το Σχολείο περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες ημέρες για λόγους ασθενείας, τότε ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εντός δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο Σχολείο βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρού που να βεβαιώνει την ασθένεια και τη διάρκειά της. Οι μαθητές δεν πρέπει να έρχονται στο Σχολειο μέχρι να αναρρώσουν.

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών κατά την διάρκεια της φοίτησής τους στο Σχολείο προκύπτει από:

Την καθημερινή προφορική εξέταση και τη συμμετοχή στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία.

Τις ολιγόλεπτες μη προειδοποιημένες γραπτές δοκιμασίες.

Τις ωριαίες υποχρεωτικές γραπτές ανακεφαλαιωτικές δοκιμασίες, οι οποίες γίνονται με προειδοποίηση των μαθητών/τριών.

Τις εργασίες που πραγματοποιούν οι μαθητές/τριες στο Σχολείο ή στο σπίτι τους στο πλαίσιο της καθημερινής διδακτικής εργασίας.

Τις συνθετικές δημιουργικές εργασίες (ατομικές ή ομαδικές).

Τις γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου.

Ειδικά σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα που δίνεται στους μαθητές/τριές μας να εξετάζονται προφορικά, όταν παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και μόνιμες ή προσωρινές σωματικές αδυναμίες.

Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται γνωμάτευση από το ΚΕΔΔΥ, γιατρό ή εξειδικευμένη επιτροπή γιατρών και αίτησή σας στο Σχολείο.

Το 1ο τετράμηνο διαρκεί μέχρι τις 20 Ιανουαρίου και το 2ο μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

Μετά τη σταθεροποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος, θα σας γνωστοποιηθούν δυο συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας, κατά τις οποίες οι περισσότεροι διδάσκοντες θα είναι σε θέση να σας ενημερώνουν για την επίδοση των μαθητών/τριών που κηδεμονεύετε κατά τις ώρες 11:00-13:00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στις δραστηριότητες του Σχολείου, εκτός των ημερήσιων περιπάτων, οι κηδεμόνες, εφόσον επιθυμούν την συμμετοχή των κηδεμονευομένων από αυτούς μαθητών/τριών στην δραστηριότητα, θα το δηλώνουν ενυπόγραφα.

Στους συμμετέχοντες στις σχολικές δραστηριότητες δεν υπολογίζονταιοι απουσίες.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Οι μαθητές/τριες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στο Σχολείο πρέπει να έχουν άριστη συμπεριφορά απέναντι στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, καθώς και στους καθηγητές τους και να σέβονται τους κανόνες του Σχολείου. Το φαινόμενο του εκφοβισμού (Bullying) αποτελεί ένα αρνητικό φαινόμενο που πρέπει να αποφεύγεται, καθώς πληγώνει το συμμαθητή μας.Θα ήθελε κάποιος μαθητής να ήταν στη θέση του;

Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά, ανάλογα με το βαθμό της παραβατικής συμπεριφοράς, μπορεί να επιφέρει κυρώσεις: α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) ωριαία απομάκρυνση εκ του διδασκομένου μαθήματος, δ) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 3 ημερών, ε) αποβολή εκ των μαθημάτων μέχρι 5 ημερών και στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Εύχομαι και ελπίζω, επειδή η μουσική εξημερώνει τα ήθη, να μην έχουμε πολλά κρούσματα παραβατικών συμπεριφορών.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Όλοι οι μαθητές/τριες οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως στο Σχολείο και να παρευρίσκονται στην  κοινή συγκέντρωση με σεβασμό κατά την ώρα της προσευχής. Τους δίνεται έτσι η δυνατότητα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις, οι οποίες γίνονται προς όλους τους μαθητές του Σχολείου.

Εάν μαθητής/τρια προσέλθει στο Σχολείο αργοπορημένος/η για λόγους ανωτέρας βίας, τότε πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σημείωμα για την αργοπορία του αυτή, υπογεγραμμένο από τον κηδεμόνα του/της, το οποίο παραδίδει κατά την είσοδό του στηΔιεύθυνση. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου, ώστε να ελεγχθεί ο λόγος της αργοπορίας του/της και να λάβει έγγραφη άδεια εισόδου.

Όταν  κάποιος μαθητής πρόκειται να απουσιάσει για να μην τον αναζητούμε, καλό θα ήταν να ενημερώνετε το Σχολειο κατά την έναρξη των μαθημάτων το πρωί.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Προκειμένου να αποφεύγεται η διακοπή των μαθημάτων εξαιτίας της εισόδου στην αίθουσα αργοπορημένων μαθητών, όλοι οι μαθητές/τριες του Σχολείου είναι υποχρεωμένοι να προσέρχονται στο μάθημα κατά την έναρξη της διδακτικής ώρας και νωρίτερα από τον διδάσκοντα καθηγητή. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στη Διεύθυνση, για να τους δοθεί γραπτή άδεια εισόδου στην τάξη τους.

Εάν μαθητής ή μαθήτρια δεν προσέλθει στο μάθημα, τότε αμέσως με ευθύνη του διδάσκοντος καθηγητή ειδοποιείται με τον απουσιολόγο η Διεύθυνση του Σχολείου, προκειμένου να τον αναζητήσει.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Προκειμένου να αποχωρήσει μαθητής/τρια πριν από τη λήξη των μαθημάτων, απαιτείται για την αποχώρηση αυτή, άδεια από τη Διεύθυνση του Σχολείου μετά από συνεννόηση με τους κηδεμόνες του/της.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ

·Η αποχώρηση από το Σχολείο χωρίς τη διαδικασία που αναφέρεται παραπάνω.

·Η έξοδος από το χώρο του Σχολείου για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Σχολείου.

·Η κατοχή κινητού τηλεφώνου εντός του σχολικού χώρου, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συσκευής ή/και παιχνιδιού που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων, εικόνας και ήχου (π.χ. ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερα).

 Σε περίπτωση που γίνει αντιληπτή η κατοχή η χρήση κινητού, αυτό θα αφαιρείται και θα παραδίδεται στον κηδεμόνα του μαθητή. Σε περίπτωση επανάληψης θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Στην εξαιρετική περίπτωση που ο μαθητής πρέπει να έχει στην κατοχή του κινητό τηλέφωνο, οφείλει να ενημερώσει τη Διεύθυνση του Σχολείου και καθ όλη τη διάρκεια της παραμονής του εντός του σχολικού χώρου να το φέρει στο γραφείο. Για την επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το τηλέφωνο του Σχολείου.

·Το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου, καθώς και το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Επειδή θεωρούμε ότι και το Μουσικό Σχολείο είναι ένα Σχολείο πολιτισμού και ότι είναι δείγμα πολιτισμού να διατηρούμε τους κοινόχρηστους χώρους καθαρούς, ευπρεπείς και περιποιημένους, το Σχολείο κάνει έκκληση προς όλους τους μαθητές να σέβονται και να φροντίζουν την καθαριότητά του και τον πολύτιμο εξοπλισμό του.

Οι ζημιές - φθορές που προκαλούνται σε εγκαταστάσεις, χώρους, μουσικά όργανα και γενικά στην περιουσία του Σχολείου από αποδεδειγμένη κακή πρόθεση μαθητών/τριών, αποκαθίστανται και η αποκατάσταση βαρύνει οικονομικά τους κηδεμόνες αυτών που τις προκαλούν. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση απώλειας λογω δανεισμού.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΑΞΙ

Οι στάσεις των δρομολογίων είναι καθορισμένες, προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος.

Οι μαθητές και οι συνοδοί τους πρέπει να βρίσκονται στην προκαθορισμένη στάση πέντε (5?) λεπτά τουλάχιστον νωρίτερα, τόσο κατά την αναχώρηση όσο και κατά την αποχώρηση.

Αν κάποιος μαθητής απουσιάζει από το δρομολόγιο, θα πρέπει να ενημερώνεται κάποιος συμμαθητής του, ο οποιος επιβιβάζεται στην προηγούμενη ή στην ίδια στάση.

Οι μαθητές δεν πρέπει να είναι όρθιοι. Δεν επιτρέπεται να προκαλούν φθορές στα σχολικά και θα πρέπει να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των οδηγών.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για κάθε ζήτημα που αφορά το παιδί σας σε σχέση με το Σχολείο μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσετε τους διδάσκοντες καθηγητές και τον υπεύθυνο του τμήματος και να ενημερώνεστε για τη φοίτηση, την απόδοση και τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Να έρχεστε, λοιπόν, σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεστε για την πρόοδό τους.

Τηλ. & fax:   24650-23.461

E-mail:     Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδα: http://gym-mous-siatist.koz.sch.gr

Στην ιστοσελίδα αναρτώνται σημαντικές ανακοινώσεις και νέα από τις δραστηριότητες του Σχολείου. Καλό είναι να την επισκέπτεσθε συχνά.

 

Και να μη λησμονούμε γονείς και δάσκαλοι ότι:

«Χρωστάμε σ? όσους πέρασαν,

Θα ?ρθούν και θα περάσουν,

Κριτές θα μας δικάσουν

Οι αγέννητοι οι νεκροί» (Κ. Παλαμάς)

Χρωστάμε πολλά στα παιδιά μας.

Καλή σχολική χρονιά. Καλή δύναμη στο έργο όλων μας.

 

                                                    Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                       Κουτσογιώτας Χρήστος

 

Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο Κανονισμό Λειτουργίας.

Δρ. Ντούρου Μαρία

Μαρία Ντούρου

Εκπαιδευτικός, Συνθέτης, Μουσικολόγος, Διδάκτωρ του

Τ.Μ.Σ. του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου

Αθηνών με έμφαση στην Ιστορική-Συστηματική Μουσικολογία

Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας           

 

      Σπούδασε πιάνο με τις Α. Καραμάνου και Ε. Δανοπούλου και Ανώτερα Θεωρητικά (αρμονία, αντίστιξη, φούγκα) με τον Α. Αμαραντίδη στο Εθνικό Ωδείο.

      Παρακολούθησε μαθήματα σύνθεσης στην ?cole Normale de Musique de Paris με καθηγητή τον Y. Taira και συνέχισε τις σπουδές της στην Αθήνα με καθηγητή τον Κ. Βαρότση στο Ωδείο Athenaeum από το οποίο έλαβε δίπλωμα σύνθεσης με Άριστα Παμψηφεί, το 1999.

      Έργα της έχουν εκτελεστεί στην Ελλάδα και την Ιταλία και δύο από αυτά,  Το Ταξίδι και η Ανάπλασις, έχουν τιμηθεί με το Α΄ Βραβείο στον ?Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δοκιμίου, Ποίησης, Πεζού και Μουσικής Σύνθεσης?  που διεξήγαγε ο Σύλλογος «Δελφικές Αμφικτιονίες» κατά τα έτη 1997-1998.

      Είναι Τακτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

      Το Δεκέμβριο του 2002, κατόπιν διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., διορίστηκε ως θεωρητικός στο Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας το οποίο σήμερα διευθύνει.  Κατά καιρούς έχει διδάξει στην εισαγωγική επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Μουσικής και είναι μέλος του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο. ΕΠ. ΕΚ.).

      Παράλληλα έχει εργαστεί για την Εκπαιδευτική Τηλεόραση και το Κανάλι της Βουλής.

      Είναι αριστούχος διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το θέμα της διατριβής της πραγματεύεται την Ύστερη Περίοδο της συνθετικής δημιουργίας του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου. (Εποπτεύουσα καθηγήτρια: Όλυ Ψυχοπαίδη, Mέλη συμβουλευτικής επιτροπής: Ίων Ζώτος, Αικατερίνη Ρωμανού). Η διατριβή της έχει τιμηθεί με το ?Κληροδότημα Παπαϊωάννου? της Υπηρεσίας Κληροδοτημάτων του Α. Π. Θ.

      Έχει επιμεληθεί  την έκδοση του συνθετικού έργου της Μαρίας Καλογρίδου και τη Γ΄  Έκδοση του Καταλόγου των Έργων του Γ. Α. Παπαϊωάννου από τον Εκδοτικό Οίκο ?NAKAS The Music House?. Αυτή την εποχή επιμελείται την έκδοση των Τραγουδιών για φωνή και πιάνο του ίδιου συνθέτη. 

      Έχει  συμμετάσχει σε διεθνή μουσικοπαιδωγικά και μουσικολογικά συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις για το έργο του Γ. Α. Παπαϊωάννου. Το αντικείμενο των ερευνών της επικεντρώνεται στη μελέτη του έργου Ελλήνων Συνθετών του 20ου  αιώνα και στην προσέγγιση ποικίλων μουσικοπαιδαγωγικών θεμάτων.   

      Είναι πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α. Π. Θ. Γνωρίζει  γαλλικά, αγγλικά, ισπανικά. Μελετά λογοτεχνία και γράφει ποίηση. Ποιήματά της έχουν δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο και στο Β΄ Τόμο της Ποιητικής Ανθολογίας του Εκδοτικού Οίκου "Νέα Σκέψη".

 

Πρόσφατες Δράσεις

Πρώτη εκτέλεση έργου για πιάνο της Διευθύντριας του σχολείου μας

Την Πέμπτη 24-11-2011 στην αίθουσα συναυλιών του Ωδείου Φίλιππος Νάκας στην Αθήνα ο πιανίστας και συνθέτης Απόστολος Ντάρλας ερμήνευσε έργα ελλήνων συνθετών για προετοιμασμένο πιάνο, μεταξύ των οποίων και το έργο με τίτλο "Ενδόμυχο" της Διευθύντριας του σχολείου μας Δρ Ντούρου Μαρίας.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Παιδικό Τραγούδι

Υλικό από τις Εκδηλώσεις μας

Εδω θα βρείτε οπτικοακουστικό υλικό απο τις εκδηλώσεις του Σχολείου μας.

Η παρουσίαση γίνεται με χρονολογική σειρά.

2016

Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας-ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης ?Παραμύθι χωρίς όνομα?

http://kozanimedia.gr/?p=272085#.Vz8yUdSLSt8

http://www.prlogos.gr/kozanh/44264-2016-05-13-19-44-01

https://www.youtube.com/watch?v=qb8vnx6_bsw (Βουδούρειο Θέατρο)

https://www.youtube.com/watch?v=71UH8RB_IZk (Αίθουσα Τέχνης, Κοζάνη)

Χορωδία Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 20 Απριλίου 2016

https://www.youtube.com/watch?v=w-iS3BtIl-U

https://www.youtube.com/watch?v=35-Hzg-WmP8

Από τις πρόβες για την συναυλία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στις 20 Απριλίου 2016

https://www.youtube.com/watch?v=z1eCXa9hrpg

Χορωδία και Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

Βουδούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σιάτιστας, 21 Απριλίου 2016

https://www.youtube.com/watch?v=w-ZzJsmCsvE

Σύνολο Βαλκανικής Μουσικής,

Φεστιβάλ Βαλκανικών Σχολείων 15-17 Απριλίου 2016, Πάτρα

https://www.youtube.com/watch?v=5JlHHBRwfVk

https://www.youtube.com/watch?v=LcDfFcLBGJ8

https://www.youtube.com/watch?v=EJdxkKPz2FI

2015

JazzEnsembleΜουσικού Σχολείου Σιάτιστας

Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης 11 Μαΐου 2015

https://www.youtube.com/watch?v=gwItLpLjpkc

Χορωδία και ορχήστρα Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

Εόρτια, 7 Μαΐου 2015, Βουδούρειο Πολιτιστικό Κέντρο Σιάτιστα

https://www.youtube.com/watch?v=E1L6B3-qWOg

2014

Σύνολο Λατινοκουβανέζικης Μουσικής Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

Αίθουσα Τέχνης Κοζάνης, Μάιος 2014

https://www.youtube.com/watch?v=ajY-97-wMVo

Χορωδία και ορχήστρα Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 27 Μαρτίου 2014

https://www.youtube.com/watch?v=ywhQdAVvjFY

https://www.youtube.com/watch?v=YrWjISvPXCA

2013

Το Μουσικό Σχολείου Σιάτιστας στην Κωνσταντινούπολη, από την τελετή αδελφοποίησης με το Ζωγράφειο Λύκειο, 20 Απριλίου 2013

https://www.youtube.com/watch?v=5uEBWVswVzg&index=4&list=RD5uEBWVswVzg

2012

{youtube}llkT4exNlSw{/youtube} 26-10-2012: Συναυλία προς τιμήν του Πατριάρχη Βαρθολομαίου (Σιάτιστα, Τραμπάντζειο Γυμνάσιο), Δελτίο Τύπου και Φωτογραφίες. Παραγωγή βίντεο: ToVoion News Channel

{youtube}53j6uDPir_4{/youtube} 05-04-2012: Συναυλία Αφιέρωμα στον Θανάση Πολύκανδριώτη (Κοζάνη, αιθουσα Φιλιππος), Φωτογραφίες

{youtube}zHvOpUfGK1Q{/youtube}  21-02-2012: Συναυλία στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. (Πλήρης), Φωτογραφίες

2011

{youtube}rNG8N2pObqM{/youtube}  19-12-2011: H Χριστουγεννιάτικη Καλλιτεχνική εκδήλωση για το 2011. Μέρος 2ο,    Φωτογραφίες

{youtube}oGClI9Xj930{/youtube}  19-12-2011: H Χριστουγεννιάτικη Καλλιτεχνική εκδήλωση για το 2011. Μέρος 1ο,    Φωτογραφίες

{youtube}ljaUaUofPeQ{/youtube}  17-11-2011: H εκδήλωση των μαθητών και μαθητριών της Γ' Λυκείου για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Θεοδωρόπουλος Θωμάς

Ο Θωμάς Θεοδωρόπουλος είναι πτυχιούχος του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Κομοτηνής με ειδικότητες : 1) Μπάσκετ 2) Τένις 3) Ποδόσφαιρο. Εργάστηκε για πρώτη φορά στο Μουσικό σχολείο το 1998

Πρόσθετες πληροφορίες